penduduk kampung

Tuesday, June 10, 2014

TUGASAN TAMBAHAN HAZIQAH NASIRFAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIAKAR 3012
SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR


TUGASAN TAMBAHAN


NAMA                                   :HAZIQAH BINTI NASIR
NO MATRIK                                    : D 20101038571
KUMPULAN                                    : AT19 (B)
NAMA PENSYARAH         : DR. NORAINI MOHAMED NOHPenerimaan Teknologi Dalam Pendidikan
Penerimaan E-Pembelajaran merujuk kepada keputusan untuk memulakan sesuatu kegunaaan seperti idea, sebuah rancangan, nama atau sesebuah teknologi. Dalam kes e-pembelajaran, penerimaan merujuk kepada keputusan terhadap sekolah , instrukter atau golongan pendidik dan juga pelajar dalam menggunakan e-pembelajaran sebagai alat penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan terhadap penerimaan e-pembelajaran menunjukkan walaupun bilangan terhadap kursus yang menggabungkan penggunaan ICT mempunyai peningkatan yang mendadak dalam masa 3 hingga 5 tahun, e-pembelajaran tidak mencapai potensinya. Penerimaan terhadap e-pembelajaran dalam konteks universiti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor organisasi, sosio-budaya, sikap intra dan interpersonal seseorang.
Kesedian e-pembelajaran merujuk kepada keadaan seseorang individu yang membolehkan mereka melibatkan diri dalam suatu aktiviti yang menguntungkan. Kesediaan e-pembelajaran merujuk kepada keadaan sesebuah sekolah, instruktor dan juga pelajar untuk melibatkan diri dalam menggunakan e-pembelajaran sebagai satu cara penyampaian dalam pakej pendidikan. Penilaian kesedian e-pembelajaran merupakan salah satu peringkat dalam sesebuah organiasi atau sekolah. Keyakinan e-pembelajaran merujuk kepada perasaan seseorang yang boleh percaya dan yakin tentang kebolehan atau kualiti yang baik terhadap seseorang atau sesuatu. Keyakian dan persepsi tenaga pengajar atau jurulatih memberi kesan kepada keupayaan pembelajaran pelajar. Dalam ICT kita perlu memberi tumpuan yang lebih terhadap pengurusan tingkah laku dalam e-pembelajaran, memberi keyakinan seseorang untuk menguasai teknologi dan percaya bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk mempelajari kemahiran yang baru. Pensyarah akan menyampaikan arahan, dan perlu seiring dengan keyakinan mereka dalam menguasai kemahiran computer agar pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan.
Latihan e-pembelajaran merupakan salah satu kemahiran dalam proses pembelajaran yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Latihan yang ideal berkait rapat dalam meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Pensyarah dan pengajar perlu dilatih dalam menggunakan e-pembelajaran. Kebanyakkan pensyarah di negara membangun tidak mempunyai peluang untuk menggunakan sistem pengurusan maklumat sebelum menempuhi cabaran dalam kemahiran ICT. Latihan tidak dihadkan terhadap penerimaan baru kemahiran ICT tetapi dilihat melalui cara pengajaran yang berkesan dalam menggunakan ICT.Kupayaan Menguasai Komputer, Dan Keresahan Komputer.
Beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan kesan keresan dan kebimbangan dalam penggunaan komputer mempengaruhi tingkah laku seseorang. Menurut Webster & martocchio, (1992) keberkesanan komputer dapat ditunjukkan menjadi lebih positif melalui latihan komputer yang diikuti. Keyakinan pelajar tentang kemahiran komputer akan memberi kesan terhadap kesanggupan seseorang untuk belajar kemahiran komputer. Menurut Zhang & Espinoza, (1998) keberkesanan penggunaan komputer juga berkaitan dengan sikap terhadap seseorang dalam menguasai kemahiran teknologi. Pembelajaran dapat dilihat melalui 3 ciri-ciri yang mempunyai kesan yang penting terhadap penggunaan komputer dan keupayaan seseorang untuk belajar menggunakan komputer.
Dalam zaman yang sedang membangun, isu penguasaan penggunaan komputer mengikut jantina amat berbeza. Walaubagaimanapun, pada tahun 2000, di United Kingdom, HESA (2000), melaporkan bahawa 17% daripada pendaftaran yang dilakukan mempelajari bidang komputer di universiti-universiti adalah golongan wanita. Menurut Balka Dan Smith (2000), melaporkan di amerika syarikat, golongan wanita yang menceburi bidang komputer juga berkurangan.
Menurut Brosnan & Lee (1998), Balka & Smith (2000), penyelidikan yang dilakukan terhadap jantina dan pengkomputeran, maklumat yang diperolehi tidak tepat. Hal ini demikian kerana, golongan lelaki mempunyai pengalaman yang lebih dalam menggunakan komputer. Sebagai contoh, menurut Chua Et Al, (1999) Dan Coffin & Mackintyre (2000), dalam analisis terhadap perhubungan diantara kebimbangan penggunaan komputer, keupayaan menggunakan komputer dan pengalaman menggunakan computer kebiasaanya dikukuhkan lagi dengan penemuan terhadap bilangan jantina dan cadangan yang lebih baik berkaitan dengan sikap  positif yang tinggi dan pengalaman yang sedikit terhadap penggunaan komputer.
 Menurut Badagliacco (1990), pengawalan terhadap pengalaman menggunakan komputer di antara lelaki dan perempuan mempunyai persamaan yang sama. Pelajar dalam bidang pendidikan teknologi melaporkan penggunaan komputer lebih tinggi, dan untuk nombor yang lebih dalam setiap minggu berbanding dengan pendidikan perniagaan, dan program pendidikan tinggi. Mereka juga melaporkan dengan arahan yang lebih formal dan lengkap, sikap positif seseorang dapat terhadap penguasaan komputer dapat ditingkatkan dalam pengajian pendidikan.   

Personal Innovatif
PIIT ditakrifkan sebagai kesediaan individu untuk mencuba mana-mana teknologi maklumat baru.Yang menghairankan, sifat ini tidak digunakan dalam banyak kajian penerimaan teknologi, PIIT akan digunakan sebagai pembolehubah kesan utama untuk membantu menerangkan tingkah laku. Penerimaan dan Penggunaan Teknologi (UTAUT) model sebagai rangka kerja tersebut.
Penerimaan teknologi peringkat individu adalah salah satu kawasan yang paling dikaji dalam bidang sistem maklumat (IS). Satu kajian baru-baru ini Model Penerimaan Teknologi
(TAM), salah satu daripada model yang ada digunakan untuk meramalkan penerimaan individuteknologi, dinamakan lebih 100 TAM semasa 17 tahun lepas [13].
Tambahan pula, artikel ini hanya dinamakan kajian TAM dari terkemuka ADALAH jurnal dan persidangan.
Penerimaan teknologi peringkat individu adalah fenomena sering dikaji, kerana kekurangan penerimaan teknologi baru di pihak pekerja boleh menyebabkan projek-projek teknologi maklumat gagal. Laporan KPMG syarikat-syarikat Eropah mendapati bahawa lebih separuh daripada 134 syarikat yang dikaji berpengalaman kegagalan projek IT, dan kos purata projek-projek ini adalah lebih dari 14 juta dolar.
Selain itu, jelas sekali, jika kegagalan ini boleh dikurangkan, syarikat-syarikat akan lebih bersedia untuk melabur dalam projek-projek teknologi, yang akan membantu mencapai matlamat mereka untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Dalam satu kajian baru-baru ini, lapan model yang bersaing (Teori Tindakan, TAM, Motivasi Model, Teori Kelakuan yang dirancang, Gabungan TAM dan TPB, Model PC Penggunaan,
Selain itu, Teori Resapan Inovasi, dan Teori Kognitif Sosial) IT penerimaan disatukan dan faktor-faktor yang paling penting yang membawa kepada kedua-dua penerimaan dan penggunaan teknologi adalah dikenal pasti.Matlamat ini kajian itu ialah untuk menambah baik keupayaan ramalan individu model dengan mengenal pasti persamaan dan mengambil kesempatan ke atas aspek-aspek yang terbaik daripada setiap model. Hal ini
penyelidikan membawa kepada penciptaan Teori Bersepadu Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Model (UTAUT).No comments:

Post a Comment