penduduk kampung

Tuesday, June 10, 2014

TUGASAN TAMBAHAN HAZIQAH NASIRFAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIAKAR 3012
SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR


TUGASAN TAMBAHAN


NAMA                                   :HAZIQAH BINTI NASIR
NO MATRIK                                    : D 20101038571
KUMPULAN                                    : AT19 (B)
NAMA PENSYARAH         : DR. NORAINI MOHAMED NOHPenerimaan Teknologi Dalam Pendidikan
Penerimaan E-Pembelajaran merujuk kepada keputusan untuk memulakan sesuatu kegunaaan seperti idea, sebuah rancangan, nama atau sesebuah teknologi. Dalam kes e-pembelajaran, penerimaan merujuk kepada keputusan terhadap sekolah , instrukter atau golongan pendidik dan juga pelajar dalam menggunakan e-pembelajaran sebagai alat penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan terhadap penerimaan e-pembelajaran menunjukkan walaupun bilangan terhadap kursus yang menggabungkan penggunaan ICT mempunyai peningkatan yang mendadak dalam masa 3 hingga 5 tahun, e-pembelajaran tidak mencapai potensinya. Penerimaan terhadap e-pembelajaran dalam konteks universiti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor organisasi, sosio-budaya, sikap intra dan interpersonal seseorang.
Kesedian e-pembelajaran merujuk kepada keadaan seseorang individu yang membolehkan mereka melibatkan diri dalam suatu aktiviti yang menguntungkan. Kesediaan e-pembelajaran merujuk kepada keadaan sesebuah sekolah, instruktor dan juga pelajar untuk melibatkan diri dalam menggunakan e-pembelajaran sebagai satu cara penyampaian dalam pakej pendidikan. Penilaian kesedian e-pembelajaran merupakan salah satu peringkat dalam sesebuah organiasi atau sekolah. Keyakinan e-pembelajaran merujuk kepada perasaan seseorang yang boleh percaya dan yakin tentang kebolehan atau kualiti yang baik terhadap seseorang atau sesuatu. Keyakian dan persepsi tenaga pengajar atau jurulatih memberi kesan kepada keupayaan pembelajaran pelajar. Dalam ICT kita perlu memberi tumpuan yang lebih terhadap pengurusan tingkah laku dalam e-pembelajaran, memberi keyakinan seseorang untuk menguasai teknologi dan percaya bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk mempelajari kemahiran yang baru. Pensyarah akan menyampaikan arahan, dan perlu seiring dengan keyakinan mereka dalam menguasai kemahiran computer agar pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan.
Latihan e-pembelajaran merupakan salah satu kemahiran dalam proses pembelajaran yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Latihan yang ideal berkait rapat dalam meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Pensyarah dan pengajar perlu dilatih dalam menggunakan e-pembelajaran. Kebanyakkan pensyarah di negara membangun tidak mempunyai peluang untuk menggunakan sistem pengurusan maklumat sebelum menempuhi cabaran dalam kemahiran ICT. Latihan tidak dihadkan terhadap penerimaan baru kemahiran ICT tetapi dilihat melalui cara pengajaran yang berkesan dalam menggunakan ICT.Kupayaan Menguasai Komputer, Dan Keresahan Komputer.
Beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan kesan keresan dan kebimbangan dalam penggunaan komputer mempengaruhi tingkah laku seseorang. Menurut Webster & martocchio, (1992) keberkesanan komputer dapat ditunjukkan menjadi lebih positif melalui latihan komputer yang diikuti. Keyakinan pelajar tentang kemahiran komputer akan memberi kesan terhadap kesanggupan seseorang untuk belajar kemahiran komputer. Menurut Zhang & Espinoza, (1998) keberkesanan penggunaan komputer juga berkaitan dengan sikap terhadap seseorang dalam menguasai kemahiran teknologi. Pembelajaran dapat dilihat melalui 3 ciri-ciri yang mempunyai kesan yang penting terhadap penggunaan komputer dan keupayaan seseorang untuk belajar menggunakan komputer.
Dalam zaman yang sedang membangun, isu penguasaan penggunaan komputer mengikut jantina amat berbeza. Walaubagaimanapun, pada tahun 2000, di United Kingdom, HESA (2000), melaporkan bahawa 17% daripada pendaftaran yang dilakukan mempelajari bidang komputer di universiti-universiti adalah golongan wanita. Menurut Balka Dan Smith (2000), melaporkan di amerika syarikat, golongan wanita yang menceburi bidang komputer juga berkurangan.
Menurut Brosnan & Lee (1998), Balka & Smith (2000), penyelidikan yang dilakukan terhadap jantina dan pengkomputeran, maklumat yang diperolehi tidak tepat. Hal ini demikian kerana, golongan lelaki mempunyai pengalaman yang lebih dalam menggunakan komputer. Sebagai contoh, menurut Chua Et Al, (1999) Dan Coffin & Mackintyre (2000), dalam analisis terhadap perhubungan diantara kebimbangan penggunaan komputer, keupayaan menggunakan komputer dan pengalaman menggunakan computer kebiasaanya dikukuhkan lagi dengan penemuan terhadap bilangan jantina dan cadangan yang lebih baik berkaitan dengan sikap  positif yang tinggi dan pengalaman yang sedikit terhadap penggunaan komputer.
 Menurut Badagliacco (1990), pengawalan terhadap pengalaman menggunakan komputer di antara lelaki dan perempuan mempunyai persamaan yang sama. Pelajar dalam bidang pendidikan teknologi melaporkan penggunaan komputer lebih tinggi, dan untuk nombor yang lebih dalam setiap minggu berbanding dengan pendidikan perniagaan, dan program pendidikan tinggi. Mereka juga melaporkan dengan arahan yang lebih formal dan lengkap, sikap positif seseorang dapat terhadap penguasaan komputer dapat ditingkatkan dalam pengajian pendidikan.   

Personal Innovatif
PIIT ditakrifkan sebagai kesediaan individu untuk mencuba mana-mana teknologi maklumat baru.Yang menghairankan, sifat ini tidak digunakan dalam banyak kajian penerimaan teknologi, PIIT akan digunakan sebagai pembolehubah kesan utama untuk membantu menerangkan tingkah laku. Penerimaan dan Penggunaan Teknologi (UTAUT) model sebagai rangka kerja tersebut.
Penerimaan teknologi peringkat individu adalah salah satu kawasan yang paling dikaji dalam bidang sistem maklumat (IS). Satu kajian baru-baru ini Model Penerimaan Teknologi
(TAM), salah satu daripada model yang ada digunakan untuk meramalkan penerimaan individuteknologi, dinamakan lebih 100 TAM semasa 17 tahun lepas [13].
Tambahan pula, artikel ini hanya dinamakan kajian TAM dari terkemuka ADALAH jurnal dan persidangan.
Penerimaan teknologi peringkat individu adalah fenomena sering dikaji, kerana kekurangan penerimaan teknologi baru di pihak pekerja boleh menyebabkan projek-projek teknologi maklumat gagal. Laporan KPMG syarikat-syarikat Eropah mendapati bahawa lebih separuh daripada 134 syarikat yang dikaji berpengalaman kegagalan projek IT, dan kos purata projek-projek ini adalah lebih dari 14 juta dolar.
Selain itu, jelas sekali, jika kegagalan ini boleh dikurangkan, syarikat-syarikat akan lebih bersedia untuk melabur dalam projek-projek teknologi, yang akan membantu mencapai matlamat mereka untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Dalam satu kajian baru-baru ini, lapan model yang bersaing (Teori Tindakan, TAM, Motivasi Model, Teori Kelakuan yang dirancang, Gabungan TAM dan TPB, Model PC Penggunaan,
Selain itu, Teori Resapan Inovasi, dan Teori Kognitif Sosial) IT penerimaan disatukan dan faktor-faktor yang paling penting yang membawa kepada kedua-dua penerimaan dan penggunaan teknologi adalah dikenal pasti.Matlamat ini kajian itu ialah untuk menambah baik keupayaan ramalan individu model dengan mengenal pasti persamaan dan mengambil kesempatan ke atas aspek-aspek yang terbaik daripada setiap model. Hal ini
penyelidikan membawa kepada penciptaan Teori Bersepadu Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Model (UTAUT).Friday, June 6, 2014

tugasan tambahan Seminar Refleksi


FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIAKAR 3012
SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR


TUGASAN TAMBAHAN


NAMA                                   : NOR HAZIQAH BINTI MOHD KASMADI
NO MATRIK                                    : D 20101038575
KUMPULAN                                    : AT19 (B)
NAMA PENSYARAH         : DR. NORAINI MOHAMED NOHCOMPUTER SELF-AFFICACY


Menurut  Oliver,et al., 1993 Komputer self-efficacy boleh ditakrifkan sebagai kepercayaan seseorang individu dalam keupayaan meraka menggunakan komputer. Teori kognitif yang menyediakan model teori yang merangkumi konstruk keberkesanan diri yang terbukti berkesan untuk mengukur hasil tingkah laku.  Kajian menunjukkan bahawa keberkesanan diri boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang itu untuk membuat keputusan untuk menerima tugasan. Keupayaan seseorang itu didalam penggunaan komputer akan dapat dilihat melalui ketekunan dalam melaksanakan amanah yang diberikan dan kegigihan dalam menggunakan teknologi  komputer.
            Tahap keupayaan seseorang menggunakan komputer akan mempengaruhi pengguasaan komputer yang dihadapi. Kajian yang telah dijalankan oleh Maitland (1996) dan Oliver (1993) berpendapat bahawa keupayaan berkomputer boleh digunakan untuk menerangkan dan meramalkan tingkah laku pelajar. Hal ini boleh menjadi penunjuk yang boleh dipercayai  untuk aktiviti masa depan guru.
            Guru-guru lebih cenderung untuk melaksanakan penggunaan koputer dalam pengajaran mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Walau bagaimanapun, kebanyakan guru tidak suka menggunakan kemahiran mereka dalam penggunaan komputer terhadap pengajaran tetapi lebih kepada kegunaan peribadi. Namun begitu, penggunaan komputer telah menjadi satu pembahruan utama sekolah. Yang mana semua tugas-tugas guru di dalam bidang perguruan memerlukan mereka menggunakan komputer.


PERSONAL INNOVATIVENESS


Menurut kajian yang dijalankan oleh Wu Jianlin dan Dai Qi (2010), yang bertajuk “ Moderating Effect of Personal Innovativeness in the Model for E-store Loyalty” menerangkan pada kajian literatur inovasi peribadi dianggap satu ciri yang wujud dalam semua individu yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan baru. Konsep ini adalah berkaitan dengan sikap individu ke arah idea baru dan keputusan inovatif tanpa mengira pengalaman orang lain.
            Rogers ' teori difusi inovasi menunjukkan bahawa personaliti pengguna ' perbezaan berpotensi boleh mempengaruhi bagaimana pengguna membentuk mereka niat untuk melaksanakan tingkah laku. Pembeli dalam talian tidak boleh memastikan kualiti produk atau perkhidmatan apabila mereka membuat pesanan di web, oleh itu ia mengambil lebih banyak risiko daripada luar talian membeli-belah. Dalam konteks membeli-belah dalam talian, peribadi inovasi telah diterokai sebagai konsep pengambilan risiko kecenderungan, kerana tingkah laku inovatif seperti dalam talian membeli-belah melibatkan risiko yang tidak dapat dielakkan dan tidak menentu. Pelanggan dengan inovasi tinggi menerima membeli-belah dalam talian lebih baik daripada yang lain.


ACCEPTANCE OF THE TECHNOLOGY


kajian yang dibuat oleh Barbara Lauridsen (2011), yang bertajuk “understanding the influence of the Tecnology Acceptance Model For Online Adult Education” menerangkan pada kajian literatur yang diperolehi daripada sumber-sumber yang berkaitan dengan topik Model Penerimaan Teknologi (TAM). Kajian ini dijalankan terhadap orang-orang yang paling berkaitan dengan permohonan kepada institusi pengajian tinggi.
Ini membentangkan kekuatan menggunakan TAM sebagai cara yang berdaya maju untuk menyediakan pendidikan mengenai rangka kerja, untuk membimbing pelajar dalam kuantitatif, kualitatif dan campuran penyelidikan empirikal dan juga dalam menggunakan senario kajian kes adalah sama ada berdasarkan senario sebenar atau fiksyen tetapi realistik ditetapkan sebagai alat bantu mengajar. Tiga tema koheren diketengahkan oleh kata kunci yang ditunjukkan dalam huruf condong berani:
1. Pemakaian TAM untuk tingkah laku digambarkan sebagai sikap yang memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi atau metodologi untuk komuniti maya pelajar.
2. Menggunakan TAM untuk membuat perubahan yang membawa kepada menjajarkan IT organisasi yang mempunyai agenda perniagaan.
3. Memohon TAM untuk membandingkan pilihan untuk teknologi (peranti perkakasan atau perisian).
Corak dilihat dalam kesusasteraan kajian akademik biasa dengan data yang dikumpul dari demografi homogen pelajar kolej dan yang menyatakan tahap keyakinan bahawa keputusan dapat diumumkan dengan cara yang bermakna untuk kumpulan umur yang sama dari pengguna Internet di luar kampus (Hsiu-Fen , 2008; Min, Yan & Yuecheng, 2004; Huang, Lin, & Chuang, 2007; Baker-Eveleth, Eveleth, O'Neill, & Stone, 2006). Pengarang dengan projek-projek skala kecil sering dipetik oleh penulis laporan penyelidikan yang serupa. 
AFTER 2 YEARS...

ASSALAMUALAIKUM...
ALHAMDULILLAH
selepas 2 tahun...
herm...lama 2 kan...tapi x sedar pun masa berlalu...dan macam2 yang berlaku dalam hidup aku selepas 2 tahun...
dunia blogbudakkampung pun macam dah bersawang2...huhu...
sentap mak nak...hehehe...
apa pun...terasa kerinduan yang teramat sangat...huhu...
life most go on...
update lagi kemudian...
nie saja untuk panaskan entry...
banyak kerja yang sengaja ditangguh2kan...huhu...

Tuesday, June 5, 2012

masih belum tamat...

ASSALAMUALAIKUM... 
selamat pagi...semoga hari ini lebih baik dari semalam...

 ALHAMDULILLAH... 
Akhirnya dapat juga aq 'mencuri' sedikit masa untuk bercerita pagi nie... pagi nie hati rasa sayu jerk... knp? tah lah...macam2 rasa.... dan yg paling sedih bila tengok coursework sem nie...aduhhhh....lemah benor den nengoknye... cuak tol...kompomlah result jatuh lagi sem nie...huhu... dahsyat lah.. tapi memang patutpun...bila diimbas kembali apa yang berlaku sepanjang sem nie... semua asgment buat men2... gruop asgment pun kurang komitmen... senang cakap semua banyak men lah... herm... sabarlah ini semua dugaan... mungkin ada hikmah disebalik kejadian... pejam celik pejam celik dah nak sampai penghujung sem... top2 jerk dah exam... cepat sangat masa berlalu... 
BILA SUDAH SAMPAI KEPENGHUJUNG.. RASA INGIN KEMBALI KEAWALNYA... 
andai dapat diundurkan kembali masa lalu... pasti akan ku undurkan untuk mengubah masa hadapan... tapi semua kuasa ALLAH... Dia dah menentukan segalanya... YA ALLAH...berikanlah aku peluang untuk terus hidup dalam naunganMu...kuatkanlah hati dan Imanku...bantulah aku YA ALLAH... semoga apa yang berlaku dijadikan pengajaran dan pengalaman hidup... 
wassalam... 

Qiz

Wednesday, March 28, 2012

IKHLAS

ASSALAMUALAIKUM...
salam bahagia semua...
ALHAMDULILLAH...hari yang cerah dan ceria...syukur kehadrat ILAHI kerana masih memberikan kita peluang untuk terus menikmati kehidupan ini...

Hari nie aku nak cerita tentang keikhlasan....
hehehe....asal tetiba lak?
sebab ada 1 cerita yang membuatkan aku sedar dan menginsafi diri..

ceritanya bermula begini..
tadi lepas kelas puan Hashimah.. aku n the banglo geng cadang nak ke kampus baru. sebelum 2 dah mesej kat Dr nak hantar asgment. Then, lepas jerk start motor...aq rasa lain ngan moto merah 2... Then
     ' toq, tayar ko kurang angin'
     ' haah lah, lain macam dah nie...'
herm...moto nie...baru tukar tayar...asal lah eak... cuak dah nie... merbahaya..!!!
    ' cam ner nie?'
    ' kita p kedai moto dulu lah, aq nak setelkan moto nie...ish...'
    'ok...'
maka berangkat lah kami ke kedai moto... ingat nak p kedai moto yang aq p tukar tayar tu..tapi x bukak lagi....ish...menyampah tol lah...so, kiterorg pun p lah ke kedai uncle moto yang aq selalu pi tu... sesampai jerk, aku park betul2 depan kedai moto tu, turun moto... nampak uncle 2 tengah mengemas kedai dia...
dengan wajah kesian...aku usha uncle 2...
    'uncle, taya depan moto nie kurang angin lagi lah..kenapa eak? apa masalah tah? padahal baru tukar tayar pun...'
Uncle pun p ke motor...dengan wajah yang cukup serius...dia tengok kanan tayar, tengok kiri tayar... masa tu aq dah rasa sedih....( x sedih sangat lah....)
     ' U tukar tayar nie kedai mana?'
     'depan...'
     ' U kena pergi itu kedai... ini tayar banyak masalah... itu orang yang buat kerja... kalau saya,saya tau kerja saya...'
aku dah semakin sedih... aku ingat uncle 2 dah x nak tolong betulkan motor aku dah..huhuhu....
tapi..
uncle 2 tolak motor aku ke dalam kedai... dia usha2 lebih cikit kat cik 'motor' tu.. 
dengan wajah kebluran aq menunggu dan memerhatikan uncle 2 wat kerja...
hati aku berkata...
     'baiknya uncle nie, x pernah aku jumpa orang buat kerja sebagus nie... sungguh-sungguh dia wat kerja... walaupun aku rasa dia tau...masalah yang aku hadapi dengan cik 'motor' tu berpunca dari kesilapan aku sendiri...dia x maki pun... malah dia tolong aku selesaikan masalah...memang aku x tau nak wat apa kalu uncle 2 x da... seriously...uncle nie baik sangat... keikhlasan dia buat kerja...nak bantu pelanggan dia...terharunya aku... 

dari 2 aku sedar keikhlasan dalam membuat sesuatu tu amat penting dalam semua urusan pun...kita x boleh merungut atau apa pun...bersabar lah dalam menghadapi kehidupan dunia yang bermacam ragam...

sesuatu keikhlasan itu dapat dilihat dari hasilnya...sekiranya kita ikhlas dalam membuat sesuatu kerja, hasilnya pasti memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain..sekiranya kita membuat kerja itu dalam keadaan terpaksa... hasilnya pasti dapat kita bezakan, kita ikhlas atau pun tidak...

dari hal itu, aku sedar dan insaf bahawa keikhlasan itu penting sangat....
jadi ikhlaskan lah diri kita dalam jua keadaan sekali pun...
ikhlas lah dalam kerja anda...suka dan sayang dengan kerja anda...jangan merungut sekiranya timbulnya masalah dan reda dalam menerima segala teguran....
 
luv u all....

Saturday, March 10, 2012

pengalaman ber ILMU...

ASSALAMUALAIKUM....

ALHAMDULILLAH... tamat sudah aktiviti hari nie...
hari nie ada program di  UNIVERSITI MALAYA, program motivasi dan halatuju PPAKK...
seronok
BERILMU
banyak pengalaman dari senior dan motivator yang boleh diambil sebagai pendorong
RASA LEBIH BERSEMANGAT
x rugi labur kan  Rm2o tuk mendengar ceramah yang bermotivasi

 1benda yang buat saya berfikir dan menjadi persoalan secara personal dalam diri aku...
kalau aku sudah bersuami...sanggupkan dia menjadi pendukung dan pembakar semangat aku untuk terus menuntut ilmu yang ingin aku curahkan kepada anak bangsa?
kalau aku sudah bersuami nanti...bolehkan dia menjadi teman aku kemana saja aku mau pergi untuk menuntut ilmu dunia yang mungkin menjadi panduan hidup diakhirat...
kalau aku sudah berumah tangga... sanggupkah lelaki pilihan hatiku itu berkongsi segala macam benda yang sebelum ini dia lakukan bersendirian dengan aku?

dan jawapan yang aku dapat...
'jangan mengharapkan apa yang orang buat untuk anda tapi lakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain.."

mudahan lelaki pilihan hati aku dapat membantu dan menerima segala kekurangan diri ini...

Friday, March 9, 2012

trauma sekejap...

ASSALAMUALAIKUM...

sebelum aq mulakan cerita hari nie...marilah kita sama2 sedekahkan  AL-FATIHAH kepada arwah senior aq yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya.... AL-FATIHAH...